11100 – شرکتها – شرکتهای مشمول درامد مالیاتی

شرکتها – شرکتهای مشمول درامد مالیاتی

کلیه درآمدهای شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور – مشمول مالیات می شود
—————————————————
قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

Loading