11103 – قانون جرایم مالیاتی

از سایت همکاران سیستم

قانون جرایم مالیاتی
قانون مالیات‌های مستقیم از مواد 189 تا 202 به انواع جرایم مالیاتی اشاره کرده و همچنین شرایط بخشودگی و مشوق‌ها را نیز بیان کرده است.
در همین راستا ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد».

بر این اساس، صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌ها متناسب با نوع فعالیت‌شان موظف به پرداخت انواع مالیات از جمله انواع مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی در مهلت قانونی تعیین شده هستند.

 

Loading