11105 – جریمه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

از سایت همکاران سیستم

جریمه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان جریمه مالیات بر عملکرد پرداخته است که بر اساس آن، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بر عملکرد هر ساله خود را در مهلت تعیین شده پرداخت نکنند مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل 2.5 درصد به ازای هرماه تاخیر می‌شود.

Loading