11106 – جریمه اظهارنامه مالیاتی

از سایت همکاران سیستم

جریمه اظهارنامه مالیاتی
یکی از جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی، عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی است.
بر همین اساس ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند:

«در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی ‌درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد».

بنابراین، عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه 30 درصدی اشخاص حقوقی و جریمه 10 درصدی اشخاص حقیقی می‌شود.

Loading