11107 – جریمه درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی

از سایت همکاران سیستم

جریمه درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی
یکی دیگر از انواع جریمه عدم پرداخت مالیات، مربوط به ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که بر اساس آن درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا برآورد هزینه‌های غیرواقعی مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی ‌درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

Loading