11108 -جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان

از سایت همکاران سیستم

جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان
دفاتر قانونی نیز از آن دسته مواردی است که اگر مودیان در موعد مقرر آن را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نکنند مشمول پرداخت جرایم مالیاتی می‌شوند.

بر اساس ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم «نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.»

همچنین تبصره این ماده قانونی می‌گوید: «عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد».

Loading