11110 – جریمه آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه

از سایت همکاران سیستم

جریمه آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه
این جریمه مربوط به مدیران شرکت‌ها است. بر اساس ماده 195 قانون مالیات‌های مستقیم «جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌».

جریمه مدیران تصفیه
مدیران تصفیه از لحاظ قانونی نمی‌توانند دارایی یک شخص حقوقی را پیش از تصفیه امور مالیاتی، تقسیم کنند، در صورت انجام این امر مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.

بر اساس ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم «جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص‌ حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون‌ معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه ‌وصول می‌گردد».

Loading