11115 – بخشودگی جرایم مالیاتی

از سایت همکاران سیستم

بخشودگی جرایم مالیاتی و شرایط آن چگونه است؟
معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی‌ جرایم مالیاتی، یکی از راهکارهای دولت برای تشویق مودیان به پرداخت مالیات پیش از سررسید و دریافت مالیات‌های معوقه است که این بخشودگی‌ها طی بخشنامه‌هایی از سوی دولت ابلاغ می‌شود؛ به طور مثال در سال 1399 سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، مشاغل آسیب دیده از کرونا را مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی قرار داد.

ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مودیان را به پرداخت مالیات پیش از موعد تشویق می‌کند که بر اساس آن «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود».

همچنین ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم به تخفیفات مالیاتی اشخاص خوش حساب اشاره می‌کند که بر اساس آن «اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد ‌شد».

سازمان امور مالیاتی این فرصت را در اختیار مودیان خوش حساب قرار داده که در صورتی که عدم تعهد به تکالیف مالیاتی عمدی نبوده، بتوانند با ارائه دلایل قابل قبول سازمان امور مالیاتی، مشمول بخشودگی مالیاتی شوند.

موضوع مذکور در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده که طبق آن «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد».

Loading