11116 – اقساطی کردن بدهی مودیان

از سایت همکاران سیستم

اقساطی کردن بدهی مودیان نیز از دیگر ابزارهای تشویقی دولت برای افرادی است که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی به طور یکجا نیستند، به این صورت که طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید».

 

Loading