11120 – مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت
از سایت همکاران سیستم

در قوانین مالیاتی از مالیات بر افزایش سرمایه تحت عنوان «مالیات حق تمبر افزایش سرمایه» نام برده شده است.
با این حال، مالیات حق تمبر صرفا به حق تمبر افزایش سرمایه محدود نمی‌شود و انواع دیگری نیز دارد.

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه چیست؟
طبق قانون، شرکت‌های تازه تاسیس از زمان ثبت شرکت خود نزد اداره ثبت شرکت‌ها تا دو ماه فرصت دارند تا مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند و پس از آن نیز طی سال‌های فعالیت خویش در صورت اقدام به افزایش سرمایه، می‌بایست حق تمبر یا مالیات مربوط به سرمایه افزوده شده را در موعد قانونی پرداخت کنند تا مشمول جرایم سازمان امور مالیاتی قرار نگیرند.

افزایش سرمایه شرکت‌ها انواع مختلفی دارد که مالیات مربوط به هر یک از آنها نیز متفاوت است و قوانین مشخصی برای هر یک تعریف شده است.

در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی به موضوع مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداخته شده که بر اساس آن «سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.»

نرخ مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها
نرخ مالیات حق تمبر طبق قانون مالیاتی کشور معادل نیم در هزار است. نحوه محاسبه مالیات :
میزان سرمایه افزوده شده را در نرخ مالیاتی مربوط به آن که در این مورد معادل نیم در هزار است ضرب می‌شود.

برای محاسبه می‌بایست میزان سرمایه در نیم (0.5) ضرب و سپس تقسیم بر 1000 شود؛ بنابراین در مجموع میزان افزایش سرمایه در 0.0005 ضرب می‌شود.

مثال – اگر شرکتی با سرمایه اولیه 100 میلیون تومان در حال فعالیت باشد و تصمیم به افزایش سرمایه‌ای به میزان 60 میلیون تومان بگیرد، طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات مربوط به آن است.

میزان مالیات بر افزایش سرمایه مربوط به 60 میلیون تومان با نرخ نیم در هزار (0.0005) محاسبه می‌شود که در اینجا برابر است با:

30,000= 0.0005 * 60,000,000

بنابراین میزان حق تمبر افزایش سرمایه 60 میلیون تومانی با نرخ نیم در هزار معادل 30 هزار تومان است.

مدت زمان پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها
تبصره ماده 48 ق.م.م به مدت زمان پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها در حالت‌های مختلف اشاره می‌کند:

«حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود».

 

 

 

Loading