11122 – مالیات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

مالیات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

بند «د» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اشاره می‌کند که «واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند.»

Loading