11133 – مالیات بر درآمد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی
ماده ۱۱۲- ‌ قانون مالیات مستقیم

حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

Loading