11143 – نحوه محاسبه مالیات بر درآمداتفاقی اشخاص حقوقی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمداتفاقی اشخاص حقوقی
ماده ۱۲۸- قانون مالیات مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

Loading