11147 – معافیت وجوه انواع بیمه های عمر و زندگی

معافیت وجوه انواع بیمه های عمر و زندگی
ماده ۱۳۶- قانون مالیات مستقیم

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌ معاف است.

Loading