11161 – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی
قانون مالیات مستقیم

ماده۱۹۵- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

Loading