15121- در صورتی که وکلای دادگستری قرار داد مانند ثبت صورت جلسات با شرکتها داشته باشند آیا شرکت مکلف به کسر مالیات علی الحساب است یا خیر؟

چون حق الزحمه مشمول ماده 104 است، پرداخت کننده مکلف به کسر 5% می باشد.

Loading