15125- آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 5% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد.

Loading