15134- آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟

مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور مي باشد.

Loading