15136- منظور ازکلمه “هرگونه حق الزحمه ” در ماده 104 چیست و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از اين كه تحت عنوان حق الزحمه يا كارمزد پرداخت گردد مشمول كسر 5% ماليات خواهد بود.

Loading