15139- در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟

هر پرداختي مشمول كسر 5% ماليات است.

Loading