15142- مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می­گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟

چنانچه انجام كار مشخص به شخص يا اشخاص در قبال مبلغ معين واگذار گردد كه اشخاص مزبور به تنهايي يا با به كارگيري ديگران اين كار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و پرداخت كننده مكلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور كسر و پرداخت نمايد. در مواردي كه افراد روزانه يا ماهانه براي كارفرما كار انجام داده و دستمزد روزانه يا ماهانه دريافت كنند موضوع مشمول ماليات حقوق مي باشد.

Loading