15143- چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار 25% مالیات کسر میشود و یکبار 10% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد؟

نرخ 25% مربوط به ماليات بردرآمد شركتها است و ارتباطي به درآمد اعضاي هيات مديره ندارد چون اعضاي هيات مديره از محل سود تقسيم شده يا از منابع ديگر شركت وجوهي تحت عنوان پاداش دريافت دارند اين مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد و ضمناً 10 درصدي كه در سوال مطرح شده ماليات قطعي پاداش هيات مديره نبوده و درمواردي كه دريافتي اعضاي هيات مديره مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم باشد در اين صورت تا مبلغ 42 ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ هاي مزبور در ماده 131 خواهد بود.

Loading