15144- در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟

دريافتي مديران از هر محلي كه باشد طبق مقررات مشمول ماليات است.

Loading