15151- درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟

چنانچه ايرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللي به اعتبار دفاتر وارد ننمايد مي تواند گزارش حسابرسي مالياتي تهيه نمايد.

Loading