15154- بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم آيا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتي وجود دارد؟

نرخ ماليات بر درآمد حقوق براي كليه كاركنان شركتهاي تعاوني و شركتهاي خصوصي يكسان مي باشد.

Loading