21100- درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی

درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی

کلیه کسب و کارهای غیر شرکتی ایرانی نسبت به کلیه درآمدها در ایران و خارج از ایران مشمول مالیات می شوند

 


قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

Loading