21102 – اشخاص غیر ایرانی مشمول درامد مالیاتی

21102 – اشخاص غیر ایرانی مشمول درامد مالیاتی

اشخاص غیر ایرانی مشمول درامد مالیاتی


قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1
۵- هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (‌که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می‌کند.

Loading