21105 -مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی – کسب و کار

مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی – کسب و کار

ماده 93 – قانون مالیات های مستقیم
درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد

Loading