21107 – درآمد مشمول مالیات مشاغل

‌درآمد مشمول مالیات مشاغل
ماده ۹۴- قانون مالیات های مستقیم

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

Loading