21125 – معافیت کارگاه های فرش دستبافت و صنایع دستی

معافیت کارگاه های فرش دستبافت و صنایع دستی
ماده ۱۴۲- قانون مالیات مستقیم

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

Loading