31100 – درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل

31100 – درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل

درآمد مشمول مالیات اشخاص ناشی ار مزد هر گونه شغل


قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۲
درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

Loading