41101 – مالیات بر ارزش افزوده-؟؟؟؟؟

مالیات بر ارزش افزوده-؟؟؟؟؟

——————————————————————-
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده٢
عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنھا، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است .

تبصره١ـ کالاھا و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواھد شد. در صورتی که عرضه کالابه خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواھد شد.

تبصره٢ـ معاوضه کالاھا و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف ھر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است.

Loading