41103- تاریخ تعلیق مالیات و عوارض مالیات ارزش افزوده

41102- تاریخ تعلیق مالیات و عوارض مالیات ارزش افزوده


قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده٣
تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره ـ قبوض آب ،برق ،گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب ھستند.

Loading