41105- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا

41105- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا


قانون مالیات بر ارزش افزوده -نرخ و نحوه محاسبه

ماده۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ما ده(۴١) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠) وحقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

Loading