41106- نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات

41106- نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات


قانون مالیات بر ارزش افزوده – مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده٧
نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ما ده(۵) این قانون، به استثنای کالاھای خاص که نرخ آنھا درماده (۶٢) این قانون تصریح شده ،نه درصد (٩%) می باشد.

Loading