41107- قانون کسر مالیات و عوارض مودیان به دلیل پرداخت مالیات و عوارض خرید

41107- قانون کسر مالیات و عوارض مودیان به دلیل پرداخت مالیات و عوارض خرید


قانون مالیات بر ارزش افزوده – مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده٨
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت ھای اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنھا کسر می شود.

در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در ھردوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره ھای بعد منتقل نماید. درصورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد ،سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست،نسبت به استرداد م ابه التفاوت مذکور از محل وصولی ھای جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان
دودرصد(٢%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی ھای جاری پرداخت می گردد.

متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری بهمجازات بند »د« ما ده(٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ٧/٩/١٣٧٢ محکوم می شوند.

تبصره١ـ مالیات و عوارض خرید نھاده ھای مربوط به طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزءبھای تمام شده دارایی ھای مزبور منظور می گردد.

تبصره٢ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاھا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا وخدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نھاده ھای آنھا قابل تھاتر یا استرداد نمی باشد.

تبصره٣ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاھا و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابتخرید نھاده ھای موردنیاز برای تولید کالاھا و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد ،قابل کسر، تھاتر یا استرداد است .

تبصره۴ـ صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاھا و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط بهماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تھاتر و استرداد می باشد.

تبصره۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تھاتر یا استرداد نیست، به عنوان ھزینه ھایقابل قبول موضوع قانون مالیات ھای مستقیم محسوب می شود.

تبصره۶ ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره ھای (٢) و (۴) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدھای تولیدی یا معدنی دارای
مجوز تأسیس را که در دوره ھای قبل از بھره برداری جھت خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظرپرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره٧ ـ مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاھا و خدمات توسط شھرداری ھا و دھیاری ھا برای انجام وظایف و خدمات قانونیپرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تھاتر و یا استرداد است.

تبصره٨ ـ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ھا، مأموریت ھای دیپلماتیک، پست ھای کنسولی، مأموران دیپلماتیک وکارکنان اداری و فنی آنھا که تبعه دولت جمھوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و ھمچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان ھای بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمھوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائهاسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.
نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه ھای امور خارجه و اموراقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.

Loading