41108- معافیت از پرداخت مالیات و عوارض عرضه کالاها و ارایه خدمات

41108 -معافیت از پرداخت مالیات و عوارض عرضه کالاها و ارایه خدمات

——————————————————-

قانون مالیات بر ارزش افزوده – معافیت ھا

ماده ٩
عرضه کالاھا و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف ـ کالاھا
1ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاھان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ،صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعالیت ھای مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگھداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شاملسردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، ھمگن سازی،خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشھای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوریمحصولات کشاورزی محسوب نمی شود.
ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

2ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جھاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)،کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چھارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت ھایاقتصادی ،تولیدی و آزمایشگاھی، تولید، نگھداری و پرورش داده می شوند.
3-بذر ،نشاء ،نھال ،سم و کود؛
۴ ـ آب مصارف کشاورزی؛
۵ ـ کالاھای زیر:
۵ ـ١ ـ شیر، پنیر و ماست؛
۵ ـ٢ ـ تخم ماکیان؛
۵ ـ٣ ـ آرد و نان؛
۵ ـ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده ھای گوشتی مطابق با فھرستی که ھر سال وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برایاجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛
۵ ـ۵ ـ برنج، حبوبات ،سویا و پروتئین سویا؛
۵ ـ۶ ـ انواع روغن ھای خوراکی؛ اعم از گیاھی و حیوانی
۵ ـ٧ ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵ ـ٨ ـ تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶ ـ انواع کالاھای زیر:
۶ ـ١ ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
۶ ـ٢ ـ دفتر تحریر؛
۶ ـ٣ ـ کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه؛
٧ ـ نسخه ھای کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
٧ ـ١ ـ کتاب؛
٧ ـ٢ ـ روزنامه؛
7ـ٣ ـ مجله و نشریه؛
8ـ کالاھای وارده ھمراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
9ـ انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله ھای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(١٠٠%) طلا
10ـ دارایی ھای غیرمنقول و انواع حواله ھای کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنھا؛
11ـ ھرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل
اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۵٢/٩/١٣٨٨یا شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه ،به عنوان آورده غیرنقد شرکا در ھمان صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه؛

تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق ھای سرمایه گذاری پروژهموضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم(۴۴) قانوناساسی باشد، ھرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه ومرتبط با وظایف صندوق ھای مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

12ـ ھرگونه انتقال دارایی از/ به نھاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاست ھایکلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی
13ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
14 ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ما ده(١) قانون حمایت از ھنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۶٢/١٠/۶١٣٩مطابق فھرستی که تا پایان دی ماه ھر سال توسط وزارت میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنھاد می شود و به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛

15ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
16ـ رادار و تجھیزات کمک ناوبری ھوانوردی، تجھیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندھای »پ«، »ت« و »ث« ما ده(١١٩) قانون امورگمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندھای مذکور.
تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند »پ« ما ده(١١٩) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع وپشتیبانی نیروھای مسلح قابل اعمال است.

١٧ ـ تجھیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فھرست این تجھیزات و اقلام با پیشنھاد وزارتدفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و ھماھنگی ستاد کل نیروھای مسلح به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
تبصره١ـ واردات کالاھای موضوع جزءھای (٢)، (۶)، (٧)، (٩)، (١٣)، (۶١) و (١٧) بند »الف« این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارضمی باشد. واردات کالاھای موضوع جزءھای (١)، (٣) و (۵) بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخاستاندارد نه درصد(٩%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاھا در داخل کشور، مانند عرضه کالاھای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

در خصوص جزء (۵١) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکیکالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر بهدلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(٣%) در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاھادر داخل کشور ،مانند عرضه کالاھای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

تبصره٢ـ تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاھای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر رویبسته بندی کالاھای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فھرست کالاھا و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه ھایمناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافتگزارش ھای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاھا و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراھم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاھا و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنھا مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سھ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان باھمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تھیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره٣ـ واردات کالاھای اھدایی به صورت بلاعوض به جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمانبھزیستی کشور، آستان ھای مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه ھای علمیه با تأییدمرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنھا و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ازپرداخت مالیات و عوارض معاف است؛

تبصره۴ـ اعمال معافیت ھای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواھی سلامت محصول از مراجعقانونی ذ یصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب ـ خدمات
1ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری ،خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ھا؛
2ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاھی، واحدھای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام ھایتکثیری گیاھان؛
3ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنھا به استثنای مؤسساتکمک آموزشی و کنکور و ھرگونه تبلیغات کالاھا و خدمات داخلی در روزنامه ھا و نشریات؛
۴ ـ ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوقموضوع قانون مالیات ھای مستقیم باشد؛

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتھای تأمین نیروی انسانی و شرکتھایی که از طریق قراردادھای حجمی خدمات خود را با در اختیارگذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکتھای ارائه دھنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد کهمربوط به ھزینه ھای حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسطسازمان بیمه گر است.

۵ ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسھیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چھارچوبقوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶ ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق ھای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران یا سایر مراجعمورد تأیید بانک مذکور و ھمچنین صندوق ھای قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
7ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسھیلات توسط صندوق ھای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوھش و فناوریکه به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شوند در چھارچوب اساسنامه آنھا.
8ـ خدمات بیمه ھای زندگی، خدمات بیمه ھای محصولات کشاورزی ،خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
9ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بھادار و کالا در بورس ھا و بازارھای خارج از بورس به تشخیصشورای عالی بورس و اوراق بھادار.
10ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سھام ،حق تقدم ،سھم الشرکه و سایر اوراق بھادار موضوع بند (۴٢) ما ده(١) قانون بازار اوراق بھادارجمھوری اسلامی ایران مصوب ١/٩/۴١٣٨ با اصلاحات بعدی؛
11ـ صدور و ابطال ،نقل و انتقال واحدھای سرمایه گذاری صندوق ھای سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بھادار؛
12ـ منحصراً سود تسھیلات اعطائی شرکتھای واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بهمشتریان (مصرف کنندگان)

تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بھای دارایی ھا و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتھای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمولاین فعالیت نمی باشند.

13ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شھری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛
14ـ خدمات آموزشی، پژوھشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای امور
اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بھداشت، درمان و آموزشپزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و مرکز مدیریت حوزه ھای علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد؛
15ـ خدمات اقامتی ھتل ھای سه ستاره و پایین تر، مھمانپذیرھا و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرھنگی، گردشگریو صنایع دستی یا اتحادیه ھای ذی ربط؛
16ـ قدرالسھم ھزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتھای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھایصنعتی مصوب ٣١/٢/١٣٨٧ از واحدھای تولیدی ،صنعتی و خدماتی مستقر در شھرکھای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنھا

١٧ ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگھداری کالاھای موضوع جزء (١٧) بند »الف« این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاھھای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فھرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و امور اقتصادی ودارایی ابلاغ می شود.

تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت ھرگونه خسارت،
درآمدھای حاصل از تسعیر دارایی ھای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بھای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکھای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.

Loading