41109- موارد معافیت از پرداخت مالیات و عوارض

41109- موارد معافیت از پرداخت مالیات و عوارض

—————————————————————-

قانون مالیات بر ارزش افزوده – معافیت ها

ماده١٠
موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف ھستند و مالیات و عوارض خرید نھاده ھای آنھا مسترد می شود:

الف ـ صادرات کالاھا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی(در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواھی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمھوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواھی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاھا و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنھا به صورت سالانه به تأیید گمرک جمھوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواھدبود.

ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده ھای نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت ھوایی)،گازطبیعی و برق؛
تبصره١ـ فروش کلیه فرآورده ھای تولیدی شرکتھای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختھای ھوایی به شرکتھای ھواپیمایی خارجیدر فرودگاھھای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاھھای مستقر در نواحی مرزی کشور) و ھمچنین فروش سوخت دارای پروانهصادراتی گمرک جمھوری اسلامی ایران به کشتی ھا(بنکرینگ) صادرات محسوب می شود.

تبصره٢ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فھرست مربوط به ماده (١۴١) قانونمالیات ھای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است .

تبصره٣ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتھای خارجی مقیم ایران) ارائهمی شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و واردکشور بشود صادرات محسوب می گردد.

Loading