41111 – معاوضه کالا و خدمات بطور جداگانه مشمول قانون ارزش افزوده می باشند

معاوضه کالا و خدمات بطور جداگانه مشمول قانون ارزش افزوده می باشند

ماده٩ـ
معاوضه کالاھا و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف ھر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.

Loading