45100- روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه ارزش افزوده چیست؟

مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگري وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازي به وارد
کردن منفی نمیباشد.

Loading