45103- مهندسین ناظر در چه بخشهایی باید ورود اطلاعات نمایند؟

چنانچه کارفرما باشند، می بایست اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار باشند، اطلاعات خرید و فروش را ثبت نمایند.

Loading