45104- چه زمان باید معاملات را بصورت تجمیع به شرح معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب درج نمود؟

مطابق بند 4-5 دستور العمل شماره 200/3954 مورخ 1392/03/07 براي خرید هاي تا میزان 10 در صد مبلغ حد نصاب
معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه
(فرم شماره (4به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 %مبلغ حد نصاب))، درج نمایید. در صورتیکه معاملات
اعلام شده به شرح فوق از 10 %مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد ، شما به عنوان مودي داراي ریسک محسوب می شوید و
در اولویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.

Loading