45105- شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت کرد؟

الف )هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی ir.tpo.sabtaresh.wwwشماره
اي به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ir.gov.tax.www دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی
امکان
دریافت کد فراگیر اتباع خارجی براي اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی
اشخاص خارجی” است که براي افراد حقیقی بکار می رود.

Loading