45106- آیا درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی براي ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروري است ؟

براي تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور بصورت فصلی ارائه گردد.

Loading