45107- آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجراي دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟

براساس دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بند”الف “و” ب” ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجراي دستورالعمل مذکور می باشند.

Loading