45109- درج شماره اشخاص خارجی در چه مواردي اجباري است؟

براي ارسال اطلاعات واردات شماره مذکور باید درج شود ولی در هنگام ارسال اطلاعات فروش به طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارد درج شماره مذکور ضروري نیست.