45110- آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسنل بصورت فصلی ارسال گردد ؟

در صورتیکه مبالغ پرداختی براي کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند در اجراي ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم الزامی به ارائه مبالغ پرداختی به ایشان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات بر حقوق می باشد.