45112- تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادي ارائه نمی دهند چیست ؟

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود :

الف) در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب(فاکتور)، کمتر از 00،800،8 ریال باشد(10 %حد نصاب معاملات کوچک)، لزومی به درج شماره اقتصادي فروشنده بر روي صورتحسابهاي مذکور نمی باشد و می توان خریدهاي مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت” معاملات کمتر از 10 %مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادي فروشنده بر روي صورتحسابهاي مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود .

ب) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هرخرید بالاتر از 00،800،8 ریال باشد، می باید حتماً معامله مذکور داراي صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر ق.م.م به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باشد و درج شماره اقتصادي خریدار و فروشنده بر روي صورتحسابهاي صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرائم مربوطه خواهد شد.

Loading