45114- تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادي ارائه نمی دهند چیست ؟

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود :
الف (در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب(فاکتور) کمتر از 8،800 ،00ریال باشد (10 %حد نصاب معاملات کوچک)، در
اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادي خریدار بر روي صورتحساب نمی باشد و می توان فروش هاي مذکور را به صورت
تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از 10 %مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادي
خریدار بر روي صورتحسابهاي مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود .
ب (در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را
ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف
از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود .

Loading