45115- آیا اطلاعات درج شده در فرم امتناع باید مجدداً در قسمت فروش عنوان شود ؟

موارد تکمیل وارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم نیازي به تکمیل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد.

Loading